ROCCHETTI MONOFASE “EI” NUOVA SERIE

Coil formers “EI“ - Carcasses “EI“ - Carretes “EI“

INDICATI PER ROCCHETTI MOD. F

TYPE

REF.

a

b

c

d

e

f

g

h

s

EI 96/32

3232F/1-2

32,8

32,8

61,0

71,6

47,0

44,3

21,0

21,0

2,3

EI 96/32

3232GF/1-2

GUANCIALE

EI 96/40

3240F/1-2

32,8

40,8

61,0

79,6

47,0

44,3

21,0

21,0

2,3

EI 96/40

3240GGF/1-2

GUANCIALE

EI 96/45

3245F/1-2

32,6

45,8

61,0

84,6

47,0

44,3

21,0

21,0

2,3

EI 96/45

3245GGF/1-2

GUANCIALE

EI 96/50

3250F/1-2

32,6

50,8

61,0

89,6

47,0

44,3

21,0

21,0

2,3

EI 96/50

3250GGF/1-2

GUANCIALE

EI 96/60

3260F/1-2

32,6

60,8

61,0

99,6

47,0

44,3

21,0

21,0

2,3

EI 96/60

3260GGF/1-2

GUANCIALE

EI 96

32TF/1-2

TESTATA COL 32

70,8

47,35

60,8

109,5

44,2

21,0

21,0

1,55