Stagno

Tin - Zinn

TYPE

Stagno

Piombo

Antimonio

Rame

Ferro

Zinco

Argento

Arsenico

SB 63-37

62,5 - 63,5

Rimanenza

0,20 -0,50

0,005 - 0,08

0,02

0,005

0,03

SB 60-40

59,5 - 61,5

Rimanenza

0,20 -0,50

0,005 - 0,08

0,02

0,005

0,03

SB 50-50

49,5 - 50

Rimanenza

0,20 -0,50

0,005 - 0,08

0,02

0,005

0,03

SN 96,5 AG 3 Cu 0,5

96 - 96,5

0,5

3,0

SN 97 Cu 3

90,5 - 97

3,0

SN 99 AG 0,3 Cu 0,7

99

0,7

0,3

SN 99 SP

99 - 99,8

SN 99 AG 0,1 Cu 0,9

99 - 99,5

0,9

0,1

SN 99,3 Cu 0,7

99 - 99,3

0,7